Zvýšení základního kapitálu je možné provést peněžitými,  nepeněžitými vklady případně z vlastních zdrojů společnosti. Zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady je možné pouze, je-li základní kapitál zcela splacen. Oproti pohledávce společnosti za společníkem na splacení peněžitého vkladu lze započíst pohledávku společníka za společností. 


V souvislosti se sepsáním notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti Vám poskytneme tyto služby:

•      zkonzultujeme s Vámi Váš požadavek a pomůžeme Vám s přípravou valné hromady

         sepíšeme vám:

       pozvánku na valnou  hromadu 

–     návrh příslušeného usnesení valné hromady 

–     návrh na zápis změn do obchodního rejstříku

      další listiny, které se přikládají k návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku (např. prohlášení o převzetí závazku ke zvýšení vkladu /stávající společník/, prohlášení o převzetí závazku k novému vkladu /nový společník/),  

–     plné moci k úkonům spojeným s valnou hromadou či ostatním úkonům spojeným se zvýšením základního kapitálu 


       vydáme vám potřebné listiny – výstupy z informačních systémů veřejné správy


Podklady k sepsání notářského zápisu

– identifikační údaje všech zúčastěných osob /stávajících společníků, případně přistupujících společníků/:

fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, 

právnické osoby: obchodní firma /název/, sídlo, IČ, identifikační údaje osob oprávněných jménem společnosti jednat /v případě cizozemské právnické osoby je nutné předložit výpis z příslušného registru, dle kterého je možné dané údaje ověřit – ne starší 3 měsíců/

– údaje nutné k přípravě usnesení valné hromady 

  1. částku o kolik se bude základní kapitál zvyšovat

  2. zda se bude splácet peněžitými či nepeněžitými vklady, případně z vlastních zdrojů společnosti

  3. lhůtu, do kdy musí být závazky ke zvýšení vkladu či k novému vkladu převzaty

  4. v případě, že se peněžitý vklad splácí započtením pohledávky, pak právní titul této pohledávky a zprávu auditora, že pohledávka je vedena v účetnictví společnosti

  5. v případě, že základní kapitál bude splácen nepeněžitými vklady – znalecký posudek, bude-li vyžadován /§59a a násl. obch. zák./ 

  6. v případě zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů – účetní závěrku ověřenou auditorem

Rádi vám pomůžeme