K nejčastějším změnám společenské smlouvy, ke kterým dochází a u nichž je zapotřebí notářského zápisu, jsou změna obchodní firmy /názvu/ společnosti, změna předmětu podnikáni, změna sídla společnosti, změna počtu jednatelů a jejich způsobu jednání za společnost. 

 

V souvislosti se sepsáním notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady o schválení změny společenské smlouvy /zakladatelské listiny/ Vám poskytneme tyto služby:

•      zkonzultujeme s Vámi Váš požadavek a pomůžeme Vám s přípravou valné hromady

         sepíšeme vám:

        návrh příslušeného usnesení valné hromady 

–     návrh na zápis změn do obchodního rejstříku

      další listiny, které se přikládají k návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku (tj. např. souhlas vlastníka nemovitosti, v níž bude mít společnost sídlo, s umístěním sídla společnosti do předmětné nemovitosti),  

–     plné moci k úkonům spojeným s valnou hromadou 


       vydáme vám potřebné listiny – výstupy z informačních systémů veřejné správy


Podklady k sepsání notářského zápisu

– identifikační údaje všech zúčastěných osob:

fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, 

právnické osoby: obchodní firma /název/, sídlo, IČ, identifikační údaje osob oprávněných jménem společnosti jednat /v případě cizozemské právnické osoby je nutné předložit výpis z příslušného registru, dle kterého je možné dané údaje ověřit – – ne starší 3 měsíců/

– údaje nutné k přípravě usnesení valné hromady – dle konkrétní situace – viz. údaje při založení společnosti

Rádi vám pomůžeme