Společnost s ručením omezeným mohou založit jeden nebo více společníků. V případě, že společnost zakládá jediný společník existují zákonná omezující pravidla a to, že společnost s ručením omezeným s jediným společníkem nemůže být zakladatelem ani společníkem společnosti s ručením omezeným a fyzická osoba může být jediným společníkem nejvýše ve třech společnostech s ručením omezeným. Zakladatelská listina /jeden společník/ či společenská smlouva /více společníků/ společnosti s ručením omezeným musí být sepsána formou notářského zápisu. Základní kapitál musí být minimálně 200.000,- Kč, nejnižší vklad každého společníka musí činit alespoň 20.000,- Kč a musí být dělitelné tisícem. Vklady mohou být peněžité či nepeněžité /nemovitost, podnik apod./. 

Před založením společnosti s ručením omezeným /s.r.o./ je vhodné si rozmyslet: 

 1. obchodní firmu /název/ společnosti – obchodní firma nesmí být zaměnitelná s obchodní firmou jiné společnosti, z tohoto důvodu je dobré si vybraný název zadat do vyhledávače obchodní rejstřík  na www.justice.cz 

 2. sídlo společnosti 

 3. předmět podnikání

 4. výši základního kapitálu a výši vkladu jednotlivých  společníků 

 5. správce vkladu – musí jím být buď jeden ze společníků či banka, v případě že základní kapitál bude splácen v penězích je dobré si rozmyslet, u které banky bude zřízen účet, na který se budou splácet vklady

 6. počet jednatelů společnosti a způsob jejich jednání jménem společnosti (např. více jednatelů společně nebo každý samostatně)

 7. přípustnost dědění obchodního podílu /u společnosti s jediným společníkem je obchodní podíl vždy děditelný/

 8. možnost převodu obchodního podílu na jinou osobu než společníka 

 9. způsob dělení zisku


V souvislosti se založením společnosti s ručením omezeným /s.r.o./ Vám poskytneme tyto služby:

         osvětlíme vám aktuální právní úpravu společnosti s ručením omezeným

         sepíšeme vám:

         zakladatelský dokument (společenskou smlouvu, zakladatelskou listinu)

         návrh na zápis zakládané společnosti do obchodního rejstříku

        další listiny, které se přikládají k návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku (tj. např. čestné prohlášení správce vkladu, čestná prohlášení jednatelů, podpisové vzory jednatelů, souhlasy osob zapisovaných v rámci společnosti do obchodního rejstříku, tj. zejména společníků a jednatelů s jejich zápisem do obchodního rejstříku, souhlas vlastníka nemovitosti, v níž bude mít společnost sídlo, s umístěním sídla společnosti do předmětné nemovitosti, souhlas manželky/manžela s použitím prostředků ze SJM do podnikání),  

–  plné moci k založení společnosti, případně k dalším úkonům spojeným se založením společnosti       vydáme vám potřebné listiny – výstupy z informačních systémů veřejné správy,  a to zejména: 

        výpis z rejstříku trestů budoucích jednatelů společnosti

        výpis z katastru nemovitostí ohledně nemovitosti, v níž bude umístěno sídlo  zakládané společnosti

       výpis z obchodního rejstříku ohledně zakladatele či společníka, pokud jím je právnická osoba v tomto rejstříku zapsaná


Podklady k sepsání zakladatelského dokumentu

– identifikační údaje všech zúčastěných osob /společníků, jednatelů/:

fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, 

právnické osoby: obchodní firma /název/, sídlo, IČ, identifikační údaje osob oprávněných jménem společnosti jednat /v případě cizozemské právnické osoby je nutné předložit výpis z příslušného registru, dle kterého je možné dané údaje ověřit  – ne starší než 3 měsíce/

– údaje nutné k přípravě zakladatelského dokumentu

 1. počet společníků 

 2. obchodní firmu /název/ společnosti 

 3. sídlo společnosti – do zakladatelské dokumentu postačí pouze uvedení obce, ve které bude mít společnost sídlo, avšak  do ostatních dokumentů je nutné uvést plnou adresu

 4. předmět podnikání

 5. výši základního kapitálu a výši vkladu jednotlivých  společníků – musí být vždy dělitelná tisícem, 

 6. správce vkladu – musí jím být buď jeden ze společníků či banka

 7. počet jednatelů společnosti a způsob jejich jednání jménem společnosti (např. více jednatelů společně nebo každý samostatně)

 8. přípustnost dědění obchodního podílu 

 9. možnost převodu obchodního podílu na jinou osobu než společníka 

 10. způsob dělení zisku


– v případě, že jednatelem společnosti bude cizí státní příslušník, kromě výpisu z rejstříku trestů ČR: 

a) je-li příslušníkem státu EU –  výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu; nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, prohlášení o bezúhonnosti ve smyslu § 6 odst. 1 písm. c) živno zák. učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu

b) není-li státním příslušníkem ani České republiky ani členského státu EU –  výpis z evidence trestů nebo odpovídající doklad vydaný státem, jehož je člen orgánu společnosti občanem a státy, ve kterých se po dobu nepřetržitě alespoň 3 měsíců zdržoval v posledních 3 letech

– předkládané doklady nesmí být starší 3 měsíců


Rádi vám pomůžeme