Akciová společnost může být založena s veřejnou nabídkou akcií /základní kapitál minimálně 20.000.000,- Kč/ či bez veřejné nabídky akcií /základní kapitál minimálně 2.000.000,- Kč/.  Společnost může míst jediného zakladatele v případě, že tento zakladatel je právnickou osobou, jinak alespoň dva či více zakladatelů. Zakladatelská smlouva musí být sepsána formou notářského zápisu. Emisní kurs akcií může být splácen peněžitými i nepeněžitými /nemovitost, podnik apod./ vklady.

Před založením akciové společnosti /a.s./ je vhodné si rozmyslet:

a)   obchodní firmu /název/ společnosti – obchodní firma nesmí být zaměnitelná s obchodní firmou jiné společnosti, z tohoto důvodu je dobré si vybraný název zadat do vyhledávače obchodní rejstřík  na www.justice.cz

b)  sídlo společnosti

c)   předmět podnikání

d)  výši základního kapitálu

e)   počet, druh /na jméno či na majitele/, podobu /listinné či zaknihované/ a jmenovitou hodnotu akcií

f)   emisní kurs akcií a způsob jeho splacení – peněžitými či nepeněžitými vklady

g)   správce vkladu – musí jím být buď jeden ze zakladatelů či banka, v případě že základní kapitál bude splácen v penězích je dobré si rozmyslet, u které banky bude zřízen účet, na který se budou splácet vklady

h)  počet členů představenstva společnosti /u společnosti s jediným zakladatelem může být jeden člen představenstva jinak nejméně tři/, způsob jednání představenstva jménem společnosti, délku jejich funkčního období, zda bude představenstvo volit a odvolávat valná hromada či dozorčí rada

i)    počet členů dozorčí rady společnosti /jejich počet musí být vždy dělitelný třemi/,  délku jejich funkčního období, funkční období prvních členů dozorčí rady je vždy jeden rok

j)    u akcií na jméno – případné omezení převoditelnosti  těchto akcií

k)  způsob dělení zisku

V souvislosti se založením akciové společnosti /a.s./  Vám poskytneme tyto služby:

  • osvětlíme vám aktuální právní úpravu společnosti s ručením omezeným
  • sepíšeme vám:

–        zakladatelský dokument /obsahuje stanovy/

–        návrh na zápis zakládané společnosti do obchodního rejstříku

–        další listiny, které se přikládají k návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku (např. čestné prohlášení správce vkladu, čestná prohlášení členů představenstva a dozorčí rady,  podpisové vzory členů představenstva a dozorčí rady, souhlasy osob zapisovaných v rámci společnosti do obchodního rejstříku, souhlas vlastníka nemovitosti, v níž bude mít společnost sídlo, s umístěním sídla společnosti do předmětné nemovitosti, návrhy zápisů z prvního zasedání představenstva a dozorčí rady),

–     plné moci k založení společnosti, případně k dalším úkonům spojeným se založením společnosti

  • vydáme vám potřebné listiny – výstupy z informačních systémů veřejné správy, a to zejména:

–        výpis z rejstříku trestů budoucích členů představenstva a dozorčí rady společnosti

–        výpis z katastru nemovitostí ohledně nemovitosti, v níž bude umístěno sídlo  zakládané společnosti

–       výpis z obchodního rejstříku ohledně zakladatele či společníka, pokud jím je právnická osoba v tomto rejstříku zapsaná

Podklady k sepsání zakladatelského dokumentu akciové společnosti /a.s./ zakládané bez veřejné nabídky akcií

– identifikační údaje všech zúčastěných osob /společníků, členů statutárních orgánů/:

fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště,

právnické osoby: obchodní firma /název/, sídlo, IČ, identifikační údaje osob oprávněných jménem společnosti jednat /v případě cizozemské právnické osoby je nutné předložit výpis z příslušného registru, dle kterého je možné dané údaje ověřit  – ne starší než 3 měsíce/

– údaje nutné k přípravě zakladatelského dokumentu

a)   počet zakladatelů + počet akcií, které budou upisovat

b)  obchodní firmu /název/ společnosti

c)   sídlo společnosti – do zakladatelské dokumentu postačí pouze uvedení obce, ve které bude mít společnost sídlo, avšak  do ostatních dokumentů je nutné uvést plnou adresu

d)  předmět podnikání

e)   výši základního kapitálu

f)   počet, druh /na jméno či na majitele/, podobu /listinné či zaknihované/ a jmenovitou hodnotu akcií

g)   emisní kurs akcií a způsob jeho splacení – peněžitými či nepeněžitými vklady

h)  správce vkladu – musí jím být buď jeden ze společníků či banka

l)    počet členů představenstva společnosti /u společnosti s jediným zakladatelem může být jeden člen představenstva jinak nejméně tři/, způsob jednání představenstva jménem společnosti, délku jejich funkčního období, zda bude představenstvo volit a odvolávat valná hromada či dozorčí rada

m) počet členů dozorčí rady společnosti /jejich počet musí být vždy dělitelný třemi/,  délku jejich funkčního období

i)    u akcií na jméno – případné omezení převoditelnosti  těchto akcií

j)    způsob dělení zisku

– v případě, že členem představenstva či dozorčí rady  společnosti bude cizí státní příslušník, kromě výpisu z rejstříku trestů ČR:

a) je-li příslušníkem státu EU –  výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad vydaný příslušným soudním nebo správním orgánem tohoto státu nebo členského státu posledního pobytu; nevydává-li tento stát výpis z evidence trestů nebo rovnocenný doklad, prohlášení o bezúhonnosti ve smyslu § 6 odst. 1 písm. c) živnostenského zákona učiněné před notářem nebo orgánem členského státu, jehož je občanem, nebo před notářem nebo orgánem členského státu posledního pobytu

b) není-li státním příslušníkem ani České republiky ani členského státu EU –  výpis z evidence trestů nebo odpovídající doklad vydaný státem, jehož je člen orgánu společnosti občanem a státy, ve kterých se po dobu nepřetržitě alespoň 3 měsíců zdržoval v posledních 3 letech

– předkládané doklady nesmí být starší 3 měsíců

Rádi vám společnost pomůžeme založit

Proč založit společnost u notáře? Abc…