V případě, že je ve společenské smlouvě zakotveno, že k převodu obchodního podílu na stávajícího či nového společníka je zapotřebí souhlasu valné hromady, musí být o tomto rozhodnutí sepsán notářský zápis. Notářský zápis je obligatorní i  v případě, že valná hromada z důvodu převodu obchodního podílu schvaluje rozdělení obchodního podílu. U převodu obchodního podílu je nutné zvážit omezující pravidlo zakotvené v obchodním zákoníku a to,  že společnost s ručením omezeným s jediným společníkem nemůže být zakladatelem ani společníkem společnosti s ručením omezeným a fyzická osoba může být jediným společníkem nejvýše ve třech společnostech s ručením omezeným. 


 

V souvislosti se sepsáním notářského zápisu o rozhodnutí valné hromady o schválení převodu případně rozdělení obchodního podílu Vám poskytneme tyto služby:

•      zkonzultujeme s Vámi Váš požadavek a pomůžeme Vám s přípravou valné hromady

         sepíšeme vám:

        návrh příslušeného usnesení valné hromady 

        smlouvu o převodu obchodního podílu 

–     návrh na zápis změn do obchodního rejstříku

        další listiny, které se přikládají k návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku (tj. např. souhlasy osob zapisovaných v rámci společnosti do obchodního rejstříku s jejich zápisem do obchodního rejstříku,  souhlas manželky/manžela s použitím prostředků ze SJM do podnikání),  

–   plné moci k úkonům spojeným s valnou hromadou a převodem obchodního podílu 


       vydáme vám potřebné listiny – výstupy z informačních systémů veřejné správy

       připravíme notářskou úschovu ceny za převáděný obchodní podílPodklady k sepsání notářského zápisu

– identifikační údaje všech zúčastěných osob /stávajících i nových společníků, případně nových jednatelů/:

fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, 

právnické osoby: obchodní firma /název/, sídlo, IČ, identifikační údaje osob oprávněných jménem společnosti jednat /v případě cizozemské právnické osoby je nutné předložit výpis z příslušného registru, dle kterého je možné dané údaje ověřit/

– údaje nutné k přípravě usnesení a smluv o převodu obchodního podílu 

a) kdo bude obchodní podíl převádět a zda celý či jeho část

b) nabyvatel obchodního podílu 

c) cena za převod obchodního podílu, její splatnost

Rádi vám pomůžeme